Bài phỏng vấn tôi trên Zzz Review

tháng Tám năm 2018

Tôi có trả lời phỏng vấn tạp chí Zzz Review của Nhà Z hồi cuối tháng trước.